0 - 06 μηνών (197)

06 - 18 μηνών (145)

18 -36 μηνών (66)

3-5 ετών (167)

5-10 ετών (189)

Μεγαλύτερα παιδιά 10-14 (54)

Όλες τις ηλικίες (57)