0 - 06 μηνών (169)

06 - 18 μηνών (116)

18 -36 μηνών (56)

3-5 ετών (141)

5-10 ετών (176)

Μεγαλύτερα παιδιά 10-14 (62)

Όλες τις ηλικίες (53)