0 - 06 μηνών (168)

06 - 18 μηνών (134)

18 -36 μηνών (85)

3-5 ετών (206)

5-10 ετών (241)

Μεγαλύτερα παιδιά 10-14 (68)

Όλες τις ηλικίες (50)