0 - 06 μηνών (168)

06 - 18 μηνών (137)

18 -36 μηνών (70)

3-5 ετών (180)

5-10 ετών (210)

Μεγαλύτερα παιδιά 10-14 (58)

Όλες τις ηλικίες (64)